Zásady zpracování osobních údajů

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

 • Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti Bourdon Distribuce s.r.o., IČO: 07042906 se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, kontaktní email [email protected] (dále také jen společnost Bourdon Distribuce s.r.o.) ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, si Vás tato, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním. Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („dále jen GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace objednávek, uzavírání a plnění (kupních) smluv týkajících se nabízených a poskytovaných služeb, obchodu a prodeje (bez osobních údajů by nebylo možné objednávku realizovat), dále za účelem plnění právních povinností, případně pro účely našich oprávněných zájmů.
 • Ve výše uvedených případech je společnost Bourdon Distribuce s.r.o. v souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. b), c) GDPR, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, tedy zejména jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (např. zákon o účetnictví) nebo jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnující základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby (tj. jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (nejdéle však po dobu 10 let, které odpovídají objektivní promlčecí lhůtě). Po ztrátě důvodu pro zpracování či uplynutí doby nezbytného zpracování provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
 • Osobní údaje zpracovává naše společnost jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.
  Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.
  Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se společností Bourdon Distribuce s.r.o. popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.
 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si společnost Bourdon Distribuce s.r.o. dále dovoluje upozornit na Vaše práva souvisejícími se zpracováním, a sice:
 • právo na přístup k osobním údajům (dle čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu osobních údajů či na jejich výmaz (dle čl. 16 a 17 GDPR);
 • právo na omezení zpracování (dle čl. 18 GDPR);
 • právo vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 GDPR);
 • právo na přenositelnost (dle čl. 20 GDPR);
 • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem; právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů; právo na sdělení toho, jak informace chráníme.

Pro zvýšení bezpečnosti Vašich osobních údajů jsme přijali potřebná administrativní, technická i fyzická bezpečnostní opatření, která přispívají k ochraně zadaných osobních údajů (zejména zabezpečené přístupy do programů a souborů obsahující osobní údaje, smluvně upravená mlčenlivost osob, které mají k osobním údajům přístup apod.). K osobním údajům mají například přístup výhradně oprávnění zaměstnanci, a to výlučně jen pro potřeby nutně související s provozem našich služeb.

V případě nespokojenosti s naší činností související se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto zásady byly aktualizovány dne 1. 6. 2023.

Předešlá znění Vám v případě zájmu zašleme po obdržení Vaší písemné žádosti na emailovou adresu [email protected]

 

 

 

cartmagnifierchevron-down